Konzultační kancelář pro životní prostředí

2013

 

Pískovny Chudeřín I a Chudeřín II - inženýring

Jedná se o jednání s úřady a vyřizování stanovisek orgánů státní správy před vydáním územního rozhodnutí na změnu využití území - těžbu nevyhrazeného nerostu. U takto rozsáhlých záměrů je nutné připravit množství specializovaných dokumentací, které jsou podkladem pro správní řízení orgánů ochrany přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu, ochrany ovzduší, ochrany zdraví lidu a pro státní správu ve vodním anebo lesním hospodářství. Tato řízení předcházejí rozhodnutí stavebních úřadů.

Zadavatel: Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. 

 

Jarní výlov rybí osádky vodní nádrže Blatno

Zajišťoval jsem dokumentaci pro výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů při mimořádném vypuštění vodní nádrže a provedení jarního výlovu rybí osádky. Následně byl prováděn biologický dozor.

Kontroly provedené Českou inspekcí životního prostředí následně konstatovaly, že nedošlo k porušení zákona na ochranu přírody a krajiny a mimořádný výlov nezpůsobil žádné škody na jedincích anebo populacích.

Zadavatel: Pavel Šilhánek - soukromý zemědělec

 

Půdní sondy "Golf Bitozeves"

V terénu jsem provedl kopané půdní sondy a následně vypracoval pedologické posouzení území pro realizaci golfového areálu. Jedná se o podklad pro orgány ochrany zemědělského půdního fondu.

Zadavatel: Golf Bitozeves s.r.o.

 

 

Terénní úpravy Nehasice a Tatinná

Pro terénní úpravy v Nehasicích a Tatinné jsem zajistil dokumentaci - popis způsobů nakládání se zeminou, která přestala být odpadem v souladu se zákonem o odpadech, dále biologické a dendrologické posouzení lokality úprav a to vše jako podklad pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu. 

Zadavatel: LESING Plus s.r.o.

 

Biologické průzkumy a posouzení lokality záměru „Bouřlivý potok, ř. km 17,740 - 17,840 Mikulov - rekonstrukce koryta"  

Na Bouřlivém potoce v Krušných horách, kde jsou časté povodňové jevy při jarním tání i vydatných deštích, byla naplánována výstavba retenční přehrážky k ochraně stability koryta, minimalizaci uvolňování splavenin do vodního toku, zastavení chodu splavenin před zatrubněným úsekem vodního toku a ochranu intravilánu obce Mikulov. Pro tento zásah na horském toku bylo nutné vypracovat biologické průzkumy a posouzení.

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

 

Biologické posouzení záměru "Vodohospodářské úpravy v k.ú. Rtyně nad Bílinou"

Cílem opatření je záměr vybudovat v k.ú. Rtyně nad Bílinou novou vodní nádrž o velikosti 4,7 ha v místě stávajícího rákosiště. Celková plocha vodohospodářských úprav pak činí cca 9 ha. 

Vzhledem k výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů bylo nutné vypracovat posouzení s návrhem opatření zmírňujících negativní dopady a to tak, aby výsledná stavba vodní nádrže území zatraktivnila a umožnila zachování a další existenci vzácných a chráněných rostlin a živočichů.

Zadavatel: Státní pozemkový úřad ČR, pobočka Teplice

 

Biologické posouzení záměru "Jez Černý potok - těžení sedimentů"

Zdrž na Černém potoce (Černé vodě) v Krušných horách primárně slouží k nadlepšování stavů vody ve VD Přísečnice. Zároveň zde ale došlo k rozvoji významných biotopů, zejména ve vazbě na splaveninový režim a tím vzniklé sedimenty. Z důvodu ochrany důležitého rezervoáru pitné vody je nutné tyto sedimenty nebo jejich část odtěžit. Z tohoto důvodu byly vypracovány průzkumy a doporučení pro snížení negativního dopadu této činnosti na faunu, zejména na zde žijící populaci mihule potoční, která je kriticky ohroženým druhem. 

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

 

Projektová dokumentace a inženýring "Rekonstrukce sběrného dvora odpadů Obrnice"

Jedná se o kompletní projekční zakázku rekonstrukce a modernizace sběrného dvora odpadů s cílem zlepšit uživatelskýý komfort, ale především zajistit maximální ochranu životního prostředí a zdraví lidí. Projekt navrhuje výstavbu zpevněných ploch a oplocení a dále nové vybavení sběrného dvora atestovanými zařízeními a nádobami na ukládání odpadů. Dokumentace je připravena pro vydání stavebního povolení.

Zadavatel: Obec Obrnice

 

Biologické posouzení záměru "Oprava rybníka na p.p.č. 11 v  k.ú. Větrušice"

Jedná se o posouzení možností provedení udržovacích prací návesního rybníka. Došlo zde k poklesu vodní hladiny, zhoršení kvality vody a zhoršení kvality celého biotopu, kdy začaly dominovat druhy snášející tyto změny. Vzhledem k tomu, že malý rybník je trvalým útočištěm mladých jedinců kriticky ohroženého skokana skřehotavého, bylo nutné stanovení způsobu prací a určení časového termínu.

Zadavatel: Obec Čeradice

 

Zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů textilu - ŽATEX.CZ

Zajistil jsem dokumentaci, provozní řád a vyřízení souhlasu podle § 14 zákona o odpadech pro třídirnů odpadů textilu a textilních materiálů.

 

Zadavatel: LKT saaz trade s.r.o.

 

 

Aktualizace biologických průzkumů záměru "Těžba a rekultivace ložiska štěrkopísků v zájmovém území Severočeských pískoven a štěrkoven Roztyly" 2004 - 2013 - pískovna Soběsuky IV

Pro budoucí pískovnu jsem vypracoval aktualizaci biologických průzkumů z mých předchozích dokumentací a dokumentací EIA pro daný záměr. Jedná se o novou těžebnu v plochách orné půdy. Vzhledem k tomu, že se lokalita nachází blízko ptačí oblasti s výskytem vodního ptactva a území je jejich pastvištěm je nutné zabránit rekultivací vzniku konkávního segmentu území, fragmentace krajiny a obnovit zde ornou půdu s pěstováním ozimů.

Zadavatel: Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode