Konzultační kancelář pro životní prostředí

2010

Publikace Průvodce chráněnou přírodou Lounska

Pro město Louny jsem napsal a zpracoval po mnoha stránkách ojedinělou publikaci "Průvodce chráněnou přírodou Lounska". Brožura je zejména průvodcem po zvláště chráněných územích od národních přírodních rezervací až po přírodní památky, ale v publikaci nechybí ani obecné charakteristiky přírody a krajiny Lounska, kapitola o naučných stezkách, památných stromech, evropsky významných lokalitách a soustavě Natura 2000 a dalších tipech na výlet. Brožura je graficky velmi atraktivní, doplněná originálními mapkami a doprovázená četnými fotografiemi.

Publikace je ke stažení zde.

Zadavatel: město Louny

 

Demolice stávajících nevyhovujících staveb a následná výstavba fotovoltaického zařízení Cihelna Tuchořice

Pro tuto velkou a náročnou stavbu zajišťuji spoluvedení projektu a samozřejmě kompletní environmentální inženýring (odpadové hospodářství, hygiena, ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu) a jednání na úřadech. V rámci zajištění podkladů pro environmentální povolení jsem zpracovával například pedologický nebo biologický průzkum nebo způsob nakládání s odpady v projektové dokumentaci pro demolici.

Zadavatel: FVE Cihelna s.r.o.

 

Výstavba RD, keramické dílny a fotovoltaického zařízení v Radíčevsi

Zajišťuji inženýring životního prostředí pro tuto stavbu.

Zadavatel: jrprojekt s.r.o.

 

 

 

Biologické posouzení revitalizace Doláneckého potoka u Nepomyšle

Zpracoval jsem biologické posouzení revitalizace Doláneckého potoka u Nepomyšle, kde se projektuje kompletní obnovení meandrujícího toku a komplexu tůní. Projekční tým z ČVÚT v Praze je garantem přípravy jedné z nejkvalitnějších revitalizací v regionu. Zpracoval jsem a zhodnotil biotu toku, ale  také jsem posudek rozšířil o podrobný průzkum xylofágního (dřevokazného) hmyzu a průzkum ptáků (podle metodiky monitoringu v ptačí oblasti).

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.

 

Arboretum a botanická zahrada Džbánu v Základní škole Měcholupy

Pro Základní školu v Měcholupech jsem vypracoval návrh a částečně se i podílel na přebudování školní zahrady na výukové arboretum a botanickou zahradu, kde se uplatní pouze rostliny původní na Džbánu. Botanická zahrada tedy svojí strukturou představuje džbánské biotopy, např. doubravy, bučiny anebo suťový les. Každý oddíl reprezentuje půlkou plochy lesní variantu biotopu a druhou půlí její nelesní (náhradní) ekvivalent, např. bory a písčiny nebo doubravy a travnaté stráně. Zahrada bude sloužit k praktické a teoretické výuce dětí a již nyní je zřejmé, že tento nápad školy je výjimečný. V budoucnu pak ještě přibude geologická expozice anebo výsadba džbánských endemitů.

Zadavatel: Základní škola Měcholupy u Žatce

 

Biologické hodnocení "Podkrušnohorský přivaděč IV, ř.km 0,00-3,381 - revitalizace"

Pro rozsáhlé investiční akce, včetně těch revitalizačních, je potřeba zajistit již komplexní inventarizační průzkumy, které obsáhnou alespoň větší část jedné sezóny. Tedy téměř celý kalendářní rok a za předpokladu velké četnosti návštěv v různých denních dobách a za různého počasí tak, aby bylo zastiženo co největší spektrum druhů (např. byl nalezen vzácný skokan štíhlý) anebo byly úspěšně použity metody biomonitoringu. Na základě těchto přírodovědných průzkumů se závěry biologického hodnocení formulují nejspolehlivěji. Pro výše uvedenou akci jsem tedy zajistil a zpracoval podzimní a jarní botanické průzkumy a podzimní,  zimní a jarní průzkumy zoologické včetně např. průzkumu mechorostů anebo malých savců. Následně formulované závěry a doporučení doplní projekt a tím podle mě zlepší jeho kvalitu.

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p. a ing. Jiří Vojar, PhD.

 

Odtranění migračních bariér na Liboci - orientační ichtyologický (a hydobiologický) průzkum

V rámci projektu "Losos 2000", který mj. zahrnuje odstranění migračních bariér na tocích včetně Libockého potoka (přítoku Ohře) jsem zajišťoval orientační hydrobiologický průzkum, především průzkum ryb žijícících v úsecích se stupni, které jsou migrační překážkou (ř.km 12,641 až 13,362 mezi Libědicemi a Pětipsy - 4 stupně a ř.km 14, 079 u Pětipes - dva stupně). Šetrnými metodami, protože právě probíhá tření některých druhů, byly postupně odchycovány zde žijící ryby včetně vzácných a chráněných, např. střevle potoční anebo vranky obecné. Projekt odtraňující bariéry tak bude připraven nejen pro migrační schopnosti lososa anebo pstruha, ale také pro tyto malé druhy ryb.

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.

 

Aktualizace biologických průzkumů lokality Lounská tůňka

V této biologické studii jsem na základě dosud vypracovaných průzkumů z roku 2006 a podle svých šetření vyhotovil aktuální popis mrtvého ramene Ohře v Lounech nazývaného Lounská tůňka. Jedná se o mimořádně cenné území, kde je sice vhodné jeho vyčištění a odbahnění tak, aby v tůni prosperovalo celé spektrum vodní bioty (v současnosti v tůni vymírá anebo již téměř vymřela fauna ryb), ale nesmí tím dojít k poškození ostatních částí. Na základě výsledků průzkumu jsem tedy navrhnul nejen opatření k ochraně stávající fauny a flory, ale zjistil jsem i možný technologický postup odbahnění, který je šetrný k celé biotě.

Zadavatel: město Louny   

 

Biologické posouzení změny územního systému ekologické stability k.ú. Panenský Týnec "Interakční prvek č.2 Louky a pastviny Nad Ovčínem"

Jedná se biologický posudek pro připravovanou změnu územního plánu a změnu ve struktuře místního systému ekologické stability  k.ú. Panenský Týnec. Na předmětném pozemku se již nenachází žádný biologický prvek, který by jej tak řadil do tohoto systému, nicméně především takovéto zásadní změny územně plánovací dokumentace musí být pečlivě posouzeny. 

Zadavatel: ARenergy s.r.o. Louny

  

Hydrobiologický a ichtyologický průzkum Liboce

Není nijak potěšující fakt, že v České republice pravděpodobně není jediný tok, který by bez překážek umožňoval rybám migraci v celém podélném profilu a že nejhůře jsou na tom malé toky. Více potěšující na tom je, že se správci toků snaží tyto překážky co nejrychleji odstranit a nejvíce potěšitelný je fakt, že především na tocích, které ještě mají prosperující populace vzácných druhů ryb. Jedním z nich je Liboc, kde jsem prováděl ichtyologický průzkum pro záměr „Zprůchodnění Liboce I., odstranění migračních bariér v ř.km 0,000-8,700“.

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.

 

Biologické posouzení stavby "Silniční přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky - větev Michalovická v Litoměřicích"

V rámci již lokální části dostavby přivaděčů k dálnici D8 jsem zajistil biologické posouzení Michalovické větve od kruhového objezdu na Žernosecké ulici (a nového mostu Františka Chábery přes řeku Ohři) po ulici Michalovická v Litoměřicích. Naplánovaná stavba sice vyvede dopravu (zejména dopravu mezi průmyslovými zónami) z centra města, nicméně obchvat je vedený přes intenzivní sady pod Radobýlem a zčásti tedy ve volné krajině Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Ve studii byly provedeny biologické průzkumy (botanický, entomologický a průzkum obratlovců), posouzení těchto biologických prvků a navrženy opatření snižující negativní vliv stavby na rostliny, živočichy i krajinný ráz jako celek.

Zadavatel: město Litoměřice

 

Zoologický průzkum lokality "Pískovna Bufo v Žatci"

V některých případech není zcela nutné pro lokalitu pořizovat kompletní biologické průzkumy, zejména v momentě, kdy je zjevné, že jedna ze složek - fauna anebo vegetace - je téměř bezcenná anebo kdy je potřeba zajistit pouze ochranu nebo znalosti jen o dílčích populacích. Tento případ nastal i v projektu rekultivace staré pískovny a deponií zemin v Žatci, kdy bylo potřebné vyhotovit pouze průzkum fauny. K posouzení stavu lokality je plně dostačující a dokonce napravuje původní často chybné znalosti vztahující se k sousední části, kde se v minulosti hojně vypouštěli vzácní obojživelníci a plazi.

Zadavatel: Terratest s.r.o. Lázně Toušeň

 

Zoologický průzkum pro záměr "Revitalizace řeky Bíliny (revitalizace zatrubněné části a spojovacího koryta)"

V tomto případě si vypracování zoologického průzkumu vyžádaly orgány ochrany přírody a krajiny pro záměr, který vrací zatrubněnou řeku Bílinu v tzv. Ervěnickém koridoru zpět do oteřeného koryta. Jeden z nejextrémnějších dopadů těžby hnědého uhlí a těžko uvěřitelný prvek bude odstraněn. Studie hodnotí stávající faunistickou situaci a dopady stavební akce na současné živočichy.

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.

 

 Územní systém ekologické stability pro k.ú. Čeradice, Větrušice a Kličín

V rámci přípravy plánu územních systémů ekologické stability spolupracuji nejen na koncepci celé kostry ekologické stability krajiny, ale i na zhodnocování jednotlivých prvků a jejich biologické kvality. V případě místního systému ekologické stability Čeradicka bylo nutné mj. propojit důležité regionální centrum údolí Liboce s rozsáhlými plochami orné půdy rostlého terénu Žatecké pánve.

Zadavatel: RNDr. Jana Tesařová, CSc. - Epro - ekologické projekty Teplice

 

Biologické posouzení rybníku v Radíčevsi

Jedním ze zakladních problémů, který nastává při odbahňování rybníků je střet mezi potřebou rybník vyčistit a ochranou přírody, zejména populací zvláště chráněných živočichů a rostlin. Každý rybník je totiž významným krajinným prvkem a biotopem. Vedle důležitého rozhodnutí zda je čištění vůbec vhodné a potřebné (častokráte ale stav prostředí a kvalita vody již sama ohrožuje život v rybníku), je důležité stanovit pravidla zajišťující maximální ochranu a podmínky pro celý systém. Důležité je stanovit termín a posloupnost prací, tedy zásady organizace výstavby. V posuzovaném rybníku se vyskytuje velká populace kriticky ohroženého skokana skřehotavého a vzácné a chráněné vodní rostliny - růžkatce bradavčitého (potopeného). Druhou prací pro totožné klienty bylo biologické posouzení strouhy v Radíčevsi v blízkosti rybníku.

Zadavatel: Ing. Jiří Kubelka (projektant) a město Žatec

 

Zoologický průzkum a faunistické posouzení záměru "Západní obchvat Podbořany"

V rámci porocesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) jsem zpracoval zoologický průzkum a faunistické vyhodnocení území, kde je plánován nový silniční obchvat. Projekt bude nedílnou součástí dokumentace EIA. Vzhledem k nepříznivému termínu jsem provedl indikační průzkum drobných savců (nalezena byla i endemická myšice malooká Cimrmanova) jako plnohodnotnou náhradu standardních postupů a také jsem dostatečně zhodnotil další potencionální rizika jako je negativní vlivy na ptáky, negativa při ochraně motýlů, migraci a potulku zvířat anebo dopady na myslivost. 

Zadavatel: SUDOP PRAHA a.s.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode