Konzultační kancelář pro životní prostředí

2011

 

Odborné posouzení dřevin v k.ú. Lipenec

Posudek byl vypracován výhradně jako podklad pro rozhodování obecního úřadu jako orgánu ochrany přírody a krajiny příslušného k ochraně mimolesní zeleně, povolování kácení a ukládání náhradní výsadby. Jedná se o zjednodušenou expertízu, která popisuje stav dřevin, perspektivu jejich růstu a vyslovuje doporučení pro rozhodnutí úřadu.

Zadavatel: Obec Lipno

 

Biologické posouzení lokality U Lesíka v k. ú. Vrbka u Postoloprt

Pokud při jakémkoliv záměru je plánované celostní zničení povrchu, jako v tomto případě k zavezení prostoru a ukládání inertního materiálu, je nezbytné biologické posouzení. Toto posouzení určí zde je či není přípustné vegetaci a na ní vázanou faunu odstranit. V tomto konkrétním případě se zpracovávalo biologické hodnocení pro lokalitu zničenou těžbou, nelegálním ukládáním odpadů a vyvážením močůvky a tím pádem porostlou ruderální vegetací.

Zadavatel: Zbyšek Košťák

 

Oznámení podlimitního záměru EIA "Mobilní betonárna Počerady"

Povinností investorů, stavebníků je oznámit podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) i záměry, které nedosahují limitů uvedených v jeho Příloze 1 ("podlimitní záměry"). To znamená, že oznamovatel záměru (investor), který se chystá provést tzv. podlimitní záměr uvedený v seznamu záměrů v příloze č. 1 zákona, je povinen zaslat zjednodušené oznámení příslušnému úřadu. Vzor oznámení je uveden v příloze 3a zákona č. 100/2001 Sb. Příslušný úřad je povinen investorovi do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení sdělit, zda podlimitní záměr podléhá zjišťovacímu řízení.

V tomot případě se jedná o mobilní betonárnu s produkcí do 25.000 tun betonu.

Zadavatel: VHS Teplice a.s.


Oznámení podlimitního záměru EIA a zajištění rozhodnutí orgánů ochrany ovzduší pro "Rozšíření výroby lisovaných výrobků QWERT RUBBER"

Pro toto zařízení jsme v rámci stavebního řízení zajišťovali oznámení podlimitního záměru EIA a dále jsme zajistili příslušná povolení podle zákona o ochraně ovzduší, která jsou nutná pro povolení a provoz gumárenského vstřikolisu RIMM 500/90V.

Zadavatel: QWERT RUBBER s.r.o. Kryry

 

Dendrologický posudek "Ohře nad jezem Březno u Postoloprt"

Vlastník malé vodní elektrárny na jezu Březno u Postoloprt připravuje navýšení koruny jezu o 70 cm. Dojde ke vzdutí vodní hladiny řeky a rozšíření jezové zdrže o 5,5 km proti proudu toku. Pro jednání s orgány státní správy a pro vlastníka a správce toku (Povodí Ohře a.s.) je nutné vypracovat posudek vlivu na břehové porosty. V tomto případě byla zvolena forma posouzení v podobě dendrologického posudku, rozšířená o ekologické a limnobiologické poznatky.

Zadavatel: Správa jezů a.s.


Biologické posouzení záměru "Provedení terénních úprav a následná rekultivace lokality Lounský Chlum"

Jedná se o posouzení stavu osídlení a osídlování zařízení sloužícího k ukládání stavebních odpadů na povrchu terénu. Záměrem zadavatele je pokračování ukládání vybraných druhů ostatních odpadů z města Louny a přilehlého okolí, které budou sloužit jako stavební materiál pro vytvoření terénních tvarů, které svým tvarem budou připomínat České středohoří a rovněž naskytnou prostor k výhledu na něj. Po dokončení zavážky bude každé zemní těleso převrstveno zeminami a provedena navážka orniční vrstvy. Po dokončení technické rekultivace bude provedena biologická rekultivace – ozelenění a parkové úpravy. Současně zde budou vybudovány cesty pro pěší a cyklotrasy.

Zadavatel: město Louny


Oznámení pro zjišťovací řízení EIA pro záměr " Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu – terénní úpravy na pozemcích č. 125, 127/1, 127/2, 127/3, 128/1, 128/2, 128/3 v k.ú. Vrbka u Postoloprt"

Jako navazující dokumentace výše uvedeného biologického posouzení (BP lokality U Lesíka v k. ú. Vrbka u Postoloprt) bylo zpracováno a předloženo oznámení pro zjišťovací řízení EIA. Text oznámení je uveřejněný zde: https://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp pd kódem ULK733.

Zadavatel: Zbyšek Košťák


Biologické posouzení záměru "Vodní nádrž Sádek u Deštnice"

V tomto případě se jedná o posouzení stavu lokality při přípravě projektové dokumentace pro novou vodní nádrž. Jedná se o posouzení dvouvariantního řešení, přičemž první varianta je bezeškodní a druhá varianta vyžaduje další řízení na úseku ochrany přírody a krajiny. V posudku je pro potřeby investora vytvořena tabulka a návrh dalšího postupu.

Zadavatel: Ing. Jiří Kubelka - projektant pro Ing. Zdeňka Chabra


Průzkum výskytu zvláště chráněných živočichů v rámci stavby „Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora“

Průzkum se zaměřil na výskyt populací a jedinců zvláště chráněných živočichů dotčených výše uvedenou stavbou. Během terénní průzkumů bylo nalezeno celkem 27 druhů zákonem chráněných živočichů. U vybraných druhů bylo navrženo opatření ke snížení, respektive zabránění negativních dopadů záměru na ně.

Jedná se o zakázku, která je součástí rozsáhlé projektové přípravy v rámci IV. železničního koridoru.

Zadavatel: SUDOP Praha a.s.


Veřejnoprávní smlouva pro "Zařízení na výrobu elektrické energie fotovoltaickým způsobem - cihelna"

Zajistil jsem kompletní inženýring před uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby, která nahradí územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu „Zařízení pro výrobu energie fotovoltaickým způsobem - cihelna“

Zadavatel: CATE s.r.o.

 

Dendrologický posudek "Výstaviště Louny"

Zpracoval jsem dendrologické posouzení 16 stromů navržených ke kácení v areálu lounského výstaviště.

Zadavatel: město Louny

 

 

 

Zoologický průzkum a příloha k žádosti o stanovení odchylného postupu od postupu při ochraně ptáků pro stavbu „Nová komunikace u města Podbořany“

Pro stavbu obchvatu Podbořan jsem zpracoval závěrečné biologické dokumentace a to zoologický průzkum provedený v jarním a letním období se zaměřením na přítomnost obojživelníků a plazů a především speciální průzkum hnízdících ptáků, tedy podklad pro správní řízení - povolení odchylného postupu při ochraně ptáků v souladu se zákonem (a ptačí direktivou).

Zadavatel: SUDOP Praha a.s.
 

Biologické posouzení záměru "Oprava rybníka na p.p.č. 2973 v k.ú. Lubenec"

Byl proveden průzkum a posouzení záměru odbahnění a opravy stávajícího "malého lubeneckého rybníka", posouzena možnost jeho rozšíření (z biologického hlediska) a možnost úpravy kapacity koryta přilehlého potoka na Q100. Posudek je koncipován tak, aby byl obnovený celý systém bioty rybníka a nebyly zničeny stávající hodnoty (například populace parožnatek).

Zadavatel: Ing. Jiří Kubelka - projektant pro obec Lubenec

 

Průzkum výskytu rorýsů a netopýrů na panelovém domě v Podbořanech

Zajistil jsem průzkum výskytu rorýse obecného a netopýrů ve ventilačních otvorech a dalších škvírách na plášti panelového domu před jeho zateplením. Průzkumy jsou prováděny podle metodiky "Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukci budov".

Zadavatel: Petr Brehm - NOVOstavby Žatec

 

Průzkum výskytu zvláště chráněných živočichů a migrační studie v rámci stavby „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí  - Doubí u Tábora“

Rovněž tento průzkum se zaměřil na výskyt populací a jedinců zvláště chráněných živočichů dotčených výše uvedenou stavbou. Součástí této práce, která byla základním podkladem pro udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, je i migrační studie zaměřená na možnosti bezkolizní migrace živočichů, zejména losa evropského.

Jedná se o zakázku, která je součástí rozsáhlé projektové přípravy v rámci IV. železničního koridoru napříč okresem Tábor.

Zadavatel: SUDOP Praha a.s.

 

Inženýring pro stavební povolení "Kanalizační splaškové stoky a kořenové ČOV Hodkovice nad Mohelkou – Jílové"

Provedl jsem revizi projektové dokumentace a vydaných stanovisek a rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu a zajistil podklady pro stavební povolení vydávané vodoprávním úřadem.

Zadavatel: VHS Development a.s.

 

 

Veřejnoprávní smlouva pro stavbu "Víceúčelové hřiště Libořice"

Zajistil jsem inženýring pro kompletní nahrazení územního a stavebního rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou. Jedná se o stavbu veřejného účelového hřiště, která bude součástí bývalého dvorského parku v Libořicích.

Zadavatel: VHS Development a.s.

 

Poradenská činnost v rámci kolaudace a změny stavby před dokončením pro "Obce Libořice, Železná – splašková kanalizace s ČOV EQ 400"

Příprava, realizace a uvedení do provozu u takto velkých a specifických staveb jako je kanalizace a čistička odpadních vod je velmi náročná technicky i administrativně. Pro bezkolizní průběh je vhodné zajistit inženýrské poradenství a neustálou komunikaci s orgány státní správy.

Zadavatel: Vodohospodářské stavby spol. s r.o.

 

Biologické posouzení lokality záměru: „Postřižín – kanalizace a ČOV – 2. etapa ČOV PRO 2100 EO"

Byly provedeny botanické a zoologické průzkumy v současném aspektu (podzim 2011) se zaměřením na stav vegetace a výskyt fauny. Součástí studie je průzkum vodní fauny Postřižínského potoka, respektive indikace jakosti vod pomocí makrozoobentosu a také průzkum případného zjištění či vyloučení výskytu křečka polního (Cricetus cricetus).

Zadavatel: TE.Capital Investment a.s.

 

Hydrobiologický a ichtyologický průzkum pro záměr: „Malá vodní elektrárna Lenešice“ - Ohře ř.km 63,503

Pro stavbu malé vodní elektrárny jsem provedl ichtyologické průzkumy a posouzení funkčnosti navrženého rybího přechodu.

Zadavatel: Správa jezů a.s.

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode