Konzultační kancelář pro životní prostředí

2009

 

Podpora zachování biodiverzity teplomilných společenstev kopců Lounského středohoří (Oblík – Raná)

Tato prestižní zakázka obnášela spolupráci na vypracování dokumentace pro provedení a pro výběr zhotovitele projektu managementového zásahu na pozemcích ve vlastnictví státu na Rané a Oblíku. Jedná se o zásahy směřující k podpoře unikátních xerotermních společenstev rostlin a na ně vázaných živočichů. Zejména pak odtraňování nežádoucích dřevin. Součástí projektu je i návrh postupné obnovy třešňovky na Oblíku anebo výsevy vičencových mikrolokalit pro vývoj vzácného motýla - modráska ligrusového.

Zadavatel: Správa CHKO České středohoří a RNDr. Jana Tesařová CSc.

 

Biologické hodnocení "Nové Dvory u Dobříše - obnova rybníků Malý Královský a Velký Královský"

V této práci jsem sestavil a vedl tým, který vypracoval analytické a syntetické části biologických hodnocení pro obnovu zaniklých rybníků. Součástí dokumentace a její přidanou hodnotou byla faunistická studie (zpracoval Mgr. Fischer), která na vysoké odborné úrovni syntetizovala znalosti o batrachofauně a heretofauně celé oblasti Dobříšska a umocnila tak profesionální přístup orgánu ochrany přírody k akci.

Zadavatel: Ateliér SOP Praha s.r.o. a Zkrášlovací spolek pro Prahu - západ

 

 Zjišťovací studie možnosti výstavby rybníku v mokřadu „Vroutek“

Jednalo se o velmi zajímavou akci, kdy bylo potřeba umístit nový rybník do komplexu mokřadů u Vroutku na Podbořansku. Stavba rybníku může celou oblast ekologicky velmi posílit a zatraktivnit, ale chybná lokace by mohla poškodit biotopy s výskytem zvláště chráněných rostlin, např. kosatce sibiřského, úpolínu nejvyššího anebo vratičky měsíční.  Umísťovací studie toto nebezpečí jednoznačně vyloučila.

Zadavatel: Václav Molcar a Ing. Jiří Kubelka (projektant)

 

Odborné stanovisko k zásahu do VKP 1/97 Svahy Přívlaky stavbou VVTL plynovodu „Gazela“

V této věci jsem řešil problematický zásah do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin, zejména kozince bezlodyžného při průchodu strategického plynovodu a tedy přesné vytýčení trasy v terénu. Nebudu zastírat, že se jednalo o nalezení kopromisu kopromisů.
 

Zadavatel: RWE Plynoprojekt a.s.

 

 Biologický posudek "Vodní nádrž Šmikousy (okres Rakovník)"

Pokud se projektují zásahy do rybníků, musí být velmi pečlivě a šetrně naplánované. Rybník u Šmikous je nejen známou lokalitou chráněných druhů obojživelníků a ptáků, ale i registrovaným významným krajinným prvkem. Proto zásahy, tedy odbahnění a rozšíření litorálu na nátoku, musely být pečlivě posouzeny. Přidanou hodnotou je návrh ochrany vodních řas rodu Chara.

Zadavatel: Lenka Nováková a Ing. Jiří Kubelka (projektant)

 

Biologické hodnocení VD Křímov – rekonstrukce a doplnění injekční clony

V tomto biologickém hodnocení vodní nádrže Křímov v Krušných horách jsem kromě klasického hodnocení řešil mobilitu vybraných živočichů. Při vypouštění nádrže musela být zvolena rychlost poklesu hladiny tak, aby nehynuli raci, ale zároveň nebylo negativně zasáhnuto do vývoje obojživelníků. Umělé snižování hladiny vodních nádrží je negativní pro veškerou vodní faunu, kritické pak pro raky, ryby a vývojová stadia obojživelníků.

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. a Ing. Jiří Vojar, PhD.

  

Biologické hodnocení Divoký potok, ř.km 2,823-3,815 (Litvínov) – revitalizace

Jednalo se o klasické biologické hodnocení potoka silně poznamenaného technickou úpravou, respektive někdejším vydlážděním dna i břehů až do kolmých stěn. Potok tak má charakter stoky. V současné době jeho správce usiluje o renaturalizaci a revitalizaci jeho ekologických funkcí.

 

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. a Ing. Jiří Vojar, PhD.

 

Fotovoltaická elektrárna Dubčany

Pro tuto stavbu jsem zajišťoval inženýring životního prostředí, zejména pak agendu potřebnou k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu.

Zadavatel: CATE s.r.o.

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode