Konzultační kancelář pro životní prostředí

2012

 

Aktualizace biologických průzkumů záměru "Těžba a rekultivace ložiska štěrkopísků v zájmovém území Severočeských pískoven a štěrkoven Roztyly" 2004 - 2011 - pískovna Chudeřín I a II

Těžba štěrkopísků je citelným zásahem do prostředí celostní skrývkou povrchu. Proto je nutné provést podrobné průzkumy flóry a fauny a během přípravy dokumentací je neustále aktualizovat.

V současné době se uplatňuje velké množství znalostí a metodik k posuzování těžeb z biologického hlediska a především k následné rekultivaci. Jedná se o to, že v prostředí agrocenóz lze následnou rekultivací vytvořit biotopy pro vzácné druhy živočichů (např. mokřady, tůně, písčiny). Tyto principy již byly částečně uplatněny v této aktualizaci.

Zadavatel: Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o.

 

Sadové úpravy "Malá vodní elektrárna Lenešice"

Pro již známou lokalitu, kde jsem prováděl dendrologické a ichtyologické průzkumy jsem dokončil návrh ozelenění tak, aby odpovídalo prostředí okolí řeky Ohře.

Zadavatel: Správa jezů a.s.

 

 

Studie využití biologicky rozložitelných odpadů „Kompostárna Dobkovice“

Pro budoucí kompostárnu v Dobkovicích u Děčína jsem vypracoval analýzu a rovněž zajistil některá environmentální stanoviska související s touto prací (např. souhrnné stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu anebo správy chráněné krajinné oblasti).

Kompostárna je zařízení, které zpracovává nežádoucí biologicky rozložitelné odpady na kompost pro vylepšování vlastností zemědělské půdy.

Zadavatel: VHS Development a.s.

 

Dendrologický posudek - Riegrovy sady v Lounech

V tomto průzkumu jsem posoudil návrh kácení stromů v městském parku v Lounech. Správce zeleně upozornil na nápadný výskyt plodnic choroše - ohňovce ovocného - který napadá mrtvé i živé části dřevin a v místě růstu způsobuje takové změny fyziologie dřeva, že hrozí zlomení a pád. Tomuto jevu je nutné v městských parcích zabránit. Zhodnotil jsem stav dřevin a návrh na odstranění těch, kde je provozní bezpečnost v jejich okolí prioritní.

Pro tyto dřeviny není nutné zpracovat posudek odolnosti stromů proti větru WLA for tree, který se nyní doporučuje pro městské solitery jako jedna z prevencí pádu při klimatických událostech.

Zadavatel: Odbor životního prostředí - Město Louny.

 

Studie: návrh rekonstrukce zeleně u koupaliště v k.ú. Lipno

Pro obec jsem zpracovat návrh zásahů do zeleně v okolí požární nádrže, která je občasně využívaná jako venkovní koupaliště. Zeleň zde měla původně technickou protierozní funkci, ale postupem ztratila kvalitu a nyní je nutné provést rekonstrukci v několika fázích, rozložených do více let.

Revize stavu zeleně a možnosti jejích úprav do lepšího stavu, by měly provést všechny obce. Zeleň malých sídel, vesnic, měla vždy svůj specifický charakter, který by měl být udržen anebo zlepšen.

Zadavatel: Obec Lipno

 

Posudek: žádost o kácení dřevin v k.ú. Drahomyšl

Vypracoval jsem odborný a úřední posudek jako podklad pro rozhodnutí obce jako správního úřadu, rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les. V případech, kdy je žádost složitá anebo je žádáno o nejednoznačný či závažný zásah do zeleně, může být takovéto posouzení klíčové pro správné rozhodnutí.

Zadavatel: Obec Lipno

 

Průzkum výskytu zvláště chráněných živočichů v rámci stavby „Modernizace trati Ševětín - Horusice“

Průzkum se zaměřil na výskyt populací a jedinců zvláště chráněných živočichů dotčených výše uvedenou stavbou. Trasa zasahuje do území CHKO Třeboňsko a konkrétně dojde přeložkou k dotčení přírodní rezervace Horusická blata. Z tohoto důvodu byly mj. průzkumy podřízeny této lokalitě a v dokumentaci jsou navržena opatření minimalizující negativní dopad na faunu blat.

Jedná se o zakázku, která je součástí rozsáhlé projektové přípravy v rámci IV. železničního koridoru.

Zadavatel: SUDOP Praha a.s.

 

Posouzení výsadby zeleně v rámci záměru "Pískovna Chudeřín I."

Jedná se o posouzení provedené výsadby ochranného pásu zeleně v průběhu přípravy pískovny a to popis provedené výsadby a posouzení jejího souladu s ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba a Arboristickými standardy, řada A: Výsadba stromů SPPK A02 001:2012. Popis byl podkladem pro orgány státní správy.

Zadavatel: Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o.

 

Projekt doplnění zahrady Základní školy Měcholupy u Žatce o přírodní prvky

Návod na rozšíření školní zahrady o loggery/broukoviště, suchou zídku a další prvky zlepšující biodiverzitu hmyzí fauny zahrady. Cílem je zajistit biotopy vzácným i užitečným druhům členovců a drobných obratlovců a zároveň vytvořit další atraktivní prostor pro výuku přírodopisu.

Zadavatel: Základní škola Měcholupy u Žatce

 

Biologické posouzení záměru "Údržba vodních nádrží v k.ú. Heřmanice u Žandova"

Před plánovanou údržbou - odbahněním a vyčištěním malých vodních ploch v obci Heřmanice u Žandova jsem provedl jednoduchý průzkum a posouzení stavu osídlení biotopu zvláště chráněnými druhy. Jedná se o povinnost vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny, která předchází případným škodám.

Zadavatel: Město Žandov

 

Biologické posouzení záměru "Obnova systému retenčních rybníků na Velké Javorské"

Zajišťoval jsem biologickou část v rámci zajímavého projektu obnovy původního systému nádrží, struh a poldrů v obci Velká Javorská u Žandova. Jedná se o starý retenční systém ochraňující obec i okolí před bleskovými povodněmi a zajímavý urbanistický a svým způsobem i biologický prvek. Vzhledem k tomu, že stav nádrží nyní neumožňuje výrazné osídlení, je předpokládáno osídlení po provedené obnově. Systém tak bude slučovat funkce protipovodňové a funkce biologické.

Zadavatel: Město Žandov a ing. Jiří Kubelka - projektant

 

Biologické posouzení záměru "VD Janov - výstavba druhé spodní výpusti"

Provedené průzkumy a posouzení hodnotí novou stavbu v podhrází vodní nádrže a její vliv na rostliny, živočichy a biotop, který je součástí evropsky významné lokality a významného krajinného prvku.

Zadavatel: Povodí Ohře, s.p.

 

 

Posouzení zdravotního stavu dřevin v k.ú. Lovosice

Jedná se o provedení podrobných průzkumů a vypracování rozsáhlé dokumentace stavu dřevin čtyř základních parků města Lovosice - Osmička, Centrální park, park Sady pionýrů a městský hřbitov. Posuzován byl zdravotní stav dřevin, jejich provozní bezpečnost a vypracován byl návrh dalšího řešení. Posouzeno bylo 468 stromů :o)

Zadavatel: Město Lovosice

 

Průzkum výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a migrační studie v rámci stavby „Modernizace trati Sudoměřice u Tábora - Votice“

V přírodovědecky velmi významné oblasti Voticka (Podblanicko) jsem provedl průzkumy nové trasy IV. železničního koridoru a rovněž průzkum trasy stávající a to za účelem zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a stanovení podmínek jejich ochrany, zejména při migraci. Důležitou součástí studie bylo i posouzení výskytu chřástala polního, který byl v oblasti zastižen na dvou místech. 

Zadavatel: SUDOP Praha a.s.

 

Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu "Rekultivace Soběsuky III a Roztyly - západ"

Jedná se o zajištění dokumentace a následného povolení krajského úřadu podle § 14 zákona o odpadech pro zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu.

Zadavatel: Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o.

 

 

 

Projektová dokumentace a inženýrig pro sklad PHM

Jedná se o kompletní inženýrské služby pro investory a provozovatele skladů závadných látek, nejen pohonných hmot, ale i hnojiv a chemických látek, anebo sběrných dvorů odpadů. Zajišťuji vypracováná projektové dokumentace a následné zajištění všech environmentálních a stavebněprávních povolení včetně havarijních a provozních plánů.

Zadavatel: FARMA VELKÁ ČERNOC s.r.o.

 

Hodnocení rizik ekologické újmy

V rámci nové administrativní povinnosti, kdy provozovatelé vyjmenovaných míst provozních činností musí zpracovat základní hodnocení rizik ekologické újmy, jsem toto plnění zajistil a vypracoval základní tabulky. 

Vzhledem k faktu, že ještě v prosinci 2012 docházelo ke změnám metodiky, bylo nutné provádět neustálé změny a úpravy vypracovaných dokumentací.

Zadavatel: Marius Pedersen a.s., obce a další klienti

 

Podrobné hodnocení rizik ekologické újmy - kapitoly 16 a 17

V rámci povinnosti zpracování podorobných hodnocení rizik ekologické újmy zajišťuji vyhodnocení a napsání kapitol 16 a 17, tedy kapitol týkajících se vlivu provozní činnosti na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů a na biotopy NATURA 2000.

Zadavatel: TÜV SÜD Czech republic s.r.o.

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode