Konzultační kancelář pro životní prostředí

Ekologie

 

Ekologie a biodiverzita nelesních biotopů - středoevropských xerotermních trávníků, písčin a slanisek

Jelikož působím na Žatecku jsou samozřejmě středem mojí pozornosti nelesní biotopy, zejména pak xerotermní trávníky svazů Festucion valesiacae, Cirsio-Brachypodion pinnati a Bromion erecti, dále pak trávníky písčin a také slaniska. Tato stanoviště jsou oproti obecnému názoru extrémně zajímavá z pohledu ekologie, kdy vztahy v nich jsou velmi složité a také z pohledu biodiverzity a tedy i ochrany přírody. Druhy rostlin, jako je kozinec bezlodyžný, jetel žíhaný nebo jitrocel přímořský, zasluhují nekompromisní ochranu.

V této oblasti (Střední Poohří, Dolní Poohří, Džbán a České středohoří) se neskromně považuji za specialistu a znalce nelesních biotopů.

Na snímcích je kostřavová vegetace písčin na Zlatníku u Libočan, trávníky na Rané a skalní step na Rubínu u Dolánek. 

Ekologie středoevropských teplomilných doubrav

Stejně tak jako výše uvedenými teplomilnými trávníky se zabývám ekologií teplomilného lesního biotopu a to subxerofilními doubravami (především Džbánu). Vedle klasického studia ekosystému se zabývám i variantním řešením regulačního managementu, metodami obnovy anebo těžby.

Limnobiologie

Limnobiologie (limnologie) je specifická multioborová věda věnující se sladkovodnímu prostředí a to jak tokům, tak i nádržím. Zabývám se především ekologií malých vodních toků, zejména podhorskými a nížinnými potoky a malými vodními nádržemi. Samozřejmě rovněž se velmi zajímám o Ohři. Upozorňuji, že v mojich revitalizačních studiích nemusí být jediným arbitrem metodika T. Justa.

Mým cílem je členství v České limnologické společnosti.

Na snímcích je Chomutovka u Bítozevsi, labutě a kvetoucí lakušník na Ohři u Přívlak a výlov na rybníku Blatno.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode