Konzultační kancelář pro životní prostředí

Biologické projekty

 

Biologické posuzování

 • biologické posudky, studie proveditelnosti, přírodovědné studie území a inventarizační průzkumy
 • projekty revitalizace a obnovy prostředí
 • komplexní návrhy péče o území anebo biotopy a populace rostlin a živočichů
 • biomonitoring
 • záchranné transfery a reintrodukce
 • ochrana krajinného rázu
 • hodnocení záměrů speciálními metodami (hodnocení metodou BVM a služeb ekosystému, průzkumy veřejného mínění atp.).
 • příprava textů, propagačních akcí a dalších aktivit v ochraně přírody a krajiny

Územní systém ekologické stability

 • hodnocení územního systému ekologické stability
 • návrhy a realizace biocenter a biokoridorů

Ochrana zemědělského půdního fondu

 • projekty odnětí a výpočty odvodů za odnětí ze ZPF
 • pedologické průzkumy

Lesní hospodářsví, zemědělství a myslivost

 • projekty (mimo LHP a LHO) a poradenství v lesním hospodářství, ekologizace lesního hospodaření anebo trvale udržitelného lesního hospodaření
 • ochrana lesa
 • ekologické zemědělství, problematika kontrol podmíněnosti přechodu z konvenčního způsobu hospodaření na ekologický
 • netradiční farmové chovy
 • poradenství v chovu a ochraně zvěře v myslivosti

Ochrana a tvorba zeleně

 • kompletní ochrana zeleně - dendrologické posudky, návrhy péče a návrhy výsadeb
 • tvorba a ochrana rozptýlené mimolesní zeleně anebo zalesňovací projekty
 • oceňování dřevin

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode