Konzultační kancelář pro životní prostředí

Odvody za odnětí ze ZPF - změna po zákonu č. 184/2016 Sb.

21.10.2017 21:13

Stránky www.biologicke-projekty.cz jsou stále funkční!

Jen nyní věnuji čas spíše řešení problémů než vkládání aktualit a rovněž nadále co nejdříve odpovídám na všechny dotazy zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře.

Nicméně při nedávné pracovní schůzce ke stavbě nového rybníka jsem zaznamenal, že nevešla ve známost změna zákona o ochraně ZPF a konkrétně změna, která se týká plateb - odvodů za odnětí ze ZPF při výstavbě vodních nádrží. Odovdy za odnětí ze ZPF tvoří někdy významnou položku při stavební činnosti umísťované na zemědělské půdě, ale bylo rozhodnuto, že odvody se nepředepisují podle § 11a pro: 

Odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro:

 1. stavby drah včetně jejich součástí, je-li stavebníkem a následně vlastníkem stát,
 2. stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství,
 3. stavby zemědělské prvovýroby uskutečňované evidovaným zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství,
 4. výstavbu účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků,
 5. stavby a zařízení protierozní ochrany,
 6. stavby čistíren odpadních vod,
 7. změnu druhu pozemku na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň, bude-li dotčený pozemek veřejným prostranstvím,
 8. zalesnění na pozemcích ve IV. a V. třídě ochrany,
 9. stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi,
 10. cyklistické stezky nebo jejich části, budované v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo s platným územním plánem, nebo
 11.  zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny převedením pozemku na druh pozemku  a) ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda nebo zamokřená plocha, nebo b) vodní plocha se způsobem využití zamokřená plocha nebo rybník, nebo
 12. registrovaný významný krajinný prvek nebo přechodně chráněnou plochu změnou souhlasu podle § 10 odst. 2,
 13. změnu druhu pozemku na druh pozemku lesní pozemek se způsobem využití pozemek určený k plnění funkcí lesa, s výjimkou půdy v I. a II. třídě ochrany,
 14. vodní nádrže,
 15. stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
 16. realizace prvků schválených plánů společných zařízení v souvislosti s opatřeními uvedenými pod písmeny d), e) a i) a opatřeními pro ochranu a tvorbu životního prostředí.

 

Kontakt

Petr Janda - Biologické projekty

biologicke-projekty@email.cz

Lipno 103 Žatec 438 01

+420 725 969 662

WhatsApp

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode