Konzultační kancelář pro životní prostředí

Hodnocení rizik ekologické újmy

16.05.2012 10:17

POZOR! Od 1. 1. 2013 ukládá zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě v platném znění povinnost mít zpracované minimálně základní hodnocení rizik a předložit jej k případné kontrole (orgánům dozorujícím činnosti v ochraně životního prostředí). Povinnost zpracování hodnocení rizik mají podle přílohy č. 1 zákona tyto provozní činnosti:

PŘÍLOHA Č. 1 SEZNAM PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ

1. Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu,

2. provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu podle zvláštního právního předpisu,

3. vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu,

4. čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,

5. odběr povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,

6. odběr podzemních vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,

7. čerpání povrchových nebo podzemních voda jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,

8. vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,

9. zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu,

10. nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky podle zvláštního právního předpisu,

11. přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě,

12. nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty podle zvláštního právního předpisu,

13. přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku,

14. provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu,

15. nakládání s těžebním odpadem.

Zajišťuji poradenství v této oblasti. Pokud máte dotazy nebo požadavky obraťte se na mě prostřednictvím kontaktů.

Kontakt

Petr Janda - Biologické projekty

biologicke-projekty@email.cz

Lipno 103 Žatec 438 01

+420 725 969 662

WhatsApp

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode